Боловсролыг Бүгдэд

School11.mn - Зорилго

Орон даяар гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургууль, багш болон сурагчид ашиглах дэд бүтцийг бий болгох

Гүнзгийрүүлсэн сургалттай математикийн боловсрол орон даяар нэгдсэн системээр хэрэгжиж, түүнийг дүгнэх, үр дүнг хэмжих нэгдсэн стандарт нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх

Сурагчдад математик гэж юу вэ, олимпиад гэж юу вэ, математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтын талаарх өргөн мэдлэгийг багш, сурагчид, эцэг эхчүүдэд олгох

Гүнзгийрүүлсэн сургалтын нэгдсэн стандартын дагуу багш нар мэргэжлийн хувьд ур чадвараа сайжруулах, заах арга зүйн техникийг эзэмшүүлэх

Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ боловсрол болон математикийн мэдлэгийн төвшинг бодитоор харах, мөн эзэмшсэн мэдлэгээ ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

...