2019-2020 онд манай сургууль

ЗОРИЛГО: Амжилт ололтоо бататган чанаржуулж, суралцагчийн хөгжил төлөвшилд ахиц гаргах
Зорилтууд:

  1. Хичээлийн бэлтгэлийг чанартай ханган, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, ЭЕШ-ын амжилтыг ахиулах
  2. Хандлагыг зөв чиглүүлж бүтээлч санаачлагыг дэмжих замаар багшийг хөгжүүлэх
  3. Эрүүл мэндээ хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн зөв дадлыг хэвшүүлэх
  4. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

 

СУРГУУЛИЙН УРИА:  “ЗӨВ ХЭВШИЛ АМЖИЛТЫН ҮНДЭС”

 

                                                  СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА